تعرفه ها

عنوان پکیج

 • عکاسی: پرتره
 • نوع مجلس: عروسی
 • امکانات جانبی: ندارد
 • فیلمبرداری: ندارد
 • تعداد عکس: ۱۰۰ عدد

عنوان پکیج

 • عکاسی: پرتره
 • نوع مجلس: عروسی
 • امکانات جانبی: ندارد
 • فیلمبرداری: ندارد
 • تعداد عکس: ۱۰۰ عدد

عنوان پکیج

 • عکاسی: پرتره
 • نوع مجلس: عروسی
 • امکانات جانبی: ندارد
 • فیلمبرداری: ندارد
 • تعداد عکس: ۱۰۰ عدد